𝙲𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚌𝚑 𝚋𝚊̉𝚘 𝚖𝚊̣̂𝚝 

𝙻𝚎̂ 𝙼𝚊𝚒 𝚂𝚝𝚘𝚛𝚎 (“𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒”, 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 “𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒”) đ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋 𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚠𝚠𝚠.𝚕𝚎𝚖𝚊𝚒𝚜𝚝𝚘𝚛𝚎.𝚌𝚘𝚖.𝚟𝚗/ (“𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋”). “𝙳𝚒̣𝚌𝚑 𝚟𝚞̣” 𝚌𝚘́ 𝚗𝚐𝚑𝚒̃𝚊 𝚕𝚊̀ 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋 𝚍𝚘 𝙻𝚎̂ 𝙼𝚊𝚒 𝚂𝚝𝚘𝚛𝚎 đ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚑𝚊̀𝚗𝚑.

𝙲𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚌𝚑 𝙱𝚊̉𝚘 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚗𝚊̀𝚢 𝚖𝚘̂ 𝚝𝚊̉ 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚌𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚝𝚑𝚞 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚙, 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜𝚎̉ 𝚔𝚑𝚒 𝚋𝚊̣𝚗 𝚝𝚛𝚞𝚢 𝚌𝚊̣̂𝚙 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚖𝚞𝚊 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚝𝚞̛̀ 𝚕𝚎𝚖𝚊𝚒𝚜𝚝𝚘𝚛𝚎.𝚌𝚘𝚖.𝚟𝚗 (“𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋”). 𝙲𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚍𝚞̛̃ 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗 đ𝚎̂̉ 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚌𝚊̂́𝚙 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚊̉𝚒 𝚝𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 𝙳𝚒̣𝚌𝚑 𝚟𝚞̣. 𝙱𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝙳𝚒̣𝚌𝚑 𝚟𝚞̣, 𝚋𝚊̣𝚗 đ𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚢́ 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚝𝚑𝚞 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚙 𝚟𝚊̀ 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚌𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚌𝚑 𝚗𝚊̀𝚢.

𝟷/ 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝙲𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝙲𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚃𝚑𝚞 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚙

𝙺𝚑𝚒 𝚋𝚊̣𝚗 𝚝𝚛𝚞𝚢 𝚌𝚊̣̂𝚙 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋, 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚝𝚞̛̣ đ𝚘̣̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚞 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚙 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚜𝚘̂́ 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝 đ𝚒̣𝚗𝚑 𝚟𝚎̂̀ 𝚝𝚑𝚒𝚎̂́𝚝 𝚋𝚒̣ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗, 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚘̂̀𝚖 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚟𝚎̂̀ 𝚝𝚛𝚒̀𝚗𝚑 𝚍𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 𝚠𝚎𝚋, đ𝚒̣𝚊 𝚌𝚑𝚒̉ 𝙸𝙿, 𝚖𝚞́𝚒 𝚐𝚒𝚘̛̀ 𝚟𝚊̀ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚜𝚘̂́ 𝚌𝚘𝚘𝚔𝚒𝚎 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚌𝚊̀𝚒 đ𝚊̣̆𝚝 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚝𝚑𝚒𝚎̂́𝚝 𝚋𝚒̣ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗. 𝙽𝚐𝚘𝚊̀𝚒 𝚛𝚊, 𝚔𝚑𝚒 𝚋𝚊̣𝚗 𝚍𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋, 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚝𝚑𝚞 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚙 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚟𝚎̂̀ 𝚌𝚊́𝚌 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚜𝚊̉𝚗 𝚙𝚑𝚊̂̉𝚖 𝚛𝚒𝚎̂𝚗𝚐 𝚕𝚎̉ 𝚖𝚊̀ 𝚋𝚊̣𝚗 𝚡𝚎𝚖, 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚌𝚞̣𝚖 𝚝𝚞̛̀ 𝚝𝚒̀𝚖 𝚔𝚒𝚎̂́𝚖 𝚗𝚊̀𝚘 đ𝚊̃ 𝚐𝚒𝚘̛́𝚒 𝚝𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚋𝚊̣𝚗 đ𝚎̂́𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚟𝚎̂̀ 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚋𝚊̣𝚗 𝚝𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚝𝚊́𝚌 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋. 𝙲𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚐𝚘̣𝚒 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚝𝚑𝚞 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚙 𝚝𝚞̛̣ đ𝚘̣̂𝚗𝚐 𝚗𝚊̀𝚢 𝚕𝚊̀ “𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚒𝚎̂́𝚝 𝚋𝚒̣”.

𝙲𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚝𝚑𝚞 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚙 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚃𝚑𝚒𝚎̂́𝚝 𝚋𝚒̣ 𝚋𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑𝚎̣̂ 𝚜𝚊𝚞:

    - “𝙲𝚘𝚘𝚔𝚒𝚎” 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚊́𝚌 𝚝𝚎̣̂𝚙 𝚍𝚞̛̃ 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 đ𝚊̣̆𝚝 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚝𝚑𝚒𝚎̂́𝚝 𝚋𝚒̣ 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚖𝚊́𝚢 𝚝𝚒́𝚗𝚑 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚘̂̀𝚖 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚜𝚘̂́ 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚍𝚊̣𝚗𝚐 𝚍𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝 𝚊̂̉𝚗 𝚍𝚊𝚗𝚑. Đ𝚎̂̉ 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚝𝚑𝚎̂𝚖 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚟𝚎̂̀ 𝚌𝚘𝚘𝚔𝚒𝚎 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚝𝚊̆́𝚝 𝚌𝚘𝚘𝚔𝚒𝚎, 𝚑𝚊̃𝚢 𝚝𝚛𝚞𝚢 𝚌𝚊̣̂𝚙 𝚑𝚝𝚝𝚙://𝚠𝚠𝚠.𝚊𝚕𝚕𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝𝚌𝚘𝚘𝚔𝚒𝚎𝚜.𝚘𝚛𝚐.

    - “𝚃𝚎̣̂𝚙 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚝 𝚔𝚢́” 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚍𝚘̃𝚒 𝚌𝚊́𝚌 𝚑𝚊̀𝚗𝚑 đ𝚘̣̂𝚗𝚐 𝚡𝚊̉𝚢 𝚛𝚊 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚑𝚞 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚙 𝚍𝚞̛̃ 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚘̂̀𝚖 đ𝚒̣𝚊 𝚌𝚑𝚒̉ 𝙸𝙿, 𝚕𝚘𝚊̣𝚒 𝚝𝚛𝚒̀𝚗𝚑 𝚍𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝, 𝚗𝚑𝚊̀ 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚌𝚊̂́𝚙 𝚍𝚒̣𝚌𝚑 𝚟𝚞̣ 𝙸𝚗𝚝𝚎𝚛𝚗𝚎𝚝, 𝚌𝚊́𝚌 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚘̛́𝚒 𝚝𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞 / 𝚝𝚑𝚘𝚊́𝚝 𝚟𝚊̀ 𝚍𝚊̂́𝚞 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 / 𝚐𝚒𝚘̛̀ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗.

    - “Đ𝚎̀𝚗 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚠𝚎𝚋”, “𝚝𝚑𝚎̉” 𝚟𝚊̀ “𝚙𝚒𝚡𝚎𝚕” 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚊́𝚌 𝚝𝚎̣̂𝚙 đ𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚝𝚞̛̉ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 đ𝚎̂̉ 𝚐𝚑𝚒 𝚕𝚊̣𝚒 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚟𝚎̂̀ 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚋𝚊̣𝚗 𝚍𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋.

𝙽𝚐𝚘𝚊̀𝚒 𝚛𝚊, 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝙳𝚒̣𝚌𝚑 𝚟𝚞̣ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒, 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚢𝚎̂𝚞 𝚌𝚊̂̀𝚞 𝚋𝚊̣𝚗 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚌𝚊̂́𝚙 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚜𝚘̂́ 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚍𝚊̣𝚗𝚐 𝚌𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝 đ𝚒̣𝚗𝚑 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 đ𝚎̂̉ 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚑𝚎̣̂ 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚍𝚊̣𝚗𝚐 𝚋𝚊̣𝚗 (“𝙳𝚞̛̃ 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚌𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗”, “𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚌𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗”, “𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 đ𝚊̣̆𝚝 𝚑𝚊̀𝚗𝚐”). 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚍𝚊̣𝚗𝚐 𝚌𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚘̂̀𝚖, 𝚗𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚘̛́𝚒 𝚑𝚊̣𝚗 𝚘̛̉: Đ𝚒̣𝚊 𝚌𝚑𝚒̉ 𝙴𝚖𝚊𝚒𝚕, 𝚃𝚎̂𝚗 𝚟𝚊̀ 𝙷𝚘̣, 𝚂𝚘̂́ đ𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚝𝚑𝚘𝚊̣𝚒 Đ𝚒̣𝚊 𝚌𝚑𝚒̉, 𝚃𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚋𝚊𝚗𝚐, 𝚃𝚒̉𝚗𝚑, 𝚉𝙸𝙿 / 𝙼𝚊̃ 𝚋𝚞̛𝚞 đ𝚒𝚎̣̂𝚗, 𝚃𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚙𝚑𝚘̂́.

𝙺𝚑𝚒 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚗𝚘́𝚒 𝚟𝚎̂̀ “𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚌𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗” 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 “𝙳𝚞̛̃ 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚌𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗” 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝙲𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚌𝚑 𝚚𝚞𝚢𝚎̂̀𝚗 𝚛𝚒𝚎̂𝚗𝚐 𝚝𝚞̛ 𝚗𝚊̀𝚢, 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 đ𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚘́𝚒 𝚟𝚎̂̀ 𝚌𝚊̉ 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚒𝚎̂́𝚝 𝚋𝚒̣ 𝚟𝚊̀ 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 đ𝚊̣̆𝚝 𝚑𝚊̀𝚗𝚐.

𝙲𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚌𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚝𝚑𝚎̂́ 𝚗𝚊̀𝚘 đ𝚊̂𝚢?

𝙲𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 “𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 đ𝚊̣̆𝚝 “ 𝚖𝚊̀ 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚝𝚑𝚞 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚙 𝚗𝚘́𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐 đ𝚎̂̉ 𝚝𝚑𝚞̛̣𝚌 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚋𝚊̂́𝚝 𝚔𝚢̀ đ𝚘̛𝚗 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚗𝚊̀𝚘 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 đ𝚊̣̆𝚝 𝚚𝚞𝚊 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋 (𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚘̂̀𝚖 𝚡𝚞̛̉ 𝚕𝚢́ 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚘𝚊́𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗, 𝚜𝚊̆́𝚙 𝚡𝚎̂́𝚙 𝚟𝚊̣̂𝚗 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̂̉𝚗 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚌𝚊̂́𝚙 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚊̣𝚗 𝚑𝚘́𝚊 đ𝚘̛𝚗 𝚟𝚊̀ / 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚡𝚊́𝚌 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 đ𝚘̛𝚗 𝚑𝚊̀𝚗𝚐). 𝙽𝚐𝚘𝚊̀𝚒 𝚛𝚊, 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 đ𝚊̣̆𝚝 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚗𝚊̀𝚢 đ𝚎̂̉:

𝙻𝚒𝚎̂𝚗 𝚕𝚊̣𝚌 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚋𝚊̣𝚗;

𝙺𝚒𝚎̂̉𝚖 𝚝𝚛𝚊 𝚌𝚊́𝚌 đ𝚘̛𝚗 đ𝚊̣̆𝚝 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 đ𝚎̂̉ 𝚝𝚒̀𝚖 𝚛𝚞̉𝚒 𝚛𝚘 𝚝𝚒𝚎̂̀𝚖 𝚊̂̉𝚗 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚕𝚊̣̂𝚗.

𝙲𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚒𝚎̂́𝚝 𝚋𝚒̣ đ𝚊̃ 𝚝𝚑𝚞 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚙 đ𝚎̂̉ 𝚐𝚒𝚞́𝚙 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚜𝚊̀𝚗𝚐 𝚕𝚘̣𝚌 𝚛𝚞̉𝚒 𝚛𝚘 𝚝𝚒𝚎̂̀𝚖 𝚊̂̉𝚗 𝚟𝚊̀ 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚕𝚊̣̂𝚗 (𝚌𝚞̣ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚕𝚊̀ đ𝚒̣𝚊 𝚌𝚑𝚒̉ 𝙸𝙿 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗) 𝚟𝚊̀ 𝚗𝚘́𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚕𝚊̀ đ𝚎̂̉ 𝚌𝚊̉𝚒 𝚝𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚘̂́𝚒 𝚞̛𝚞 𝚑𝚘́𝚊 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 (𝚟𝚒́ 𝚍𝚞̣: 𝚋𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚝𝚊̣𝚘 𝚙𝚑𝚊̂𝚗 𝚝𝚒́𝚌𝚑 𝚟𝚎̂̀ 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚔𝚑𝚊́𝚌𝚑 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚍𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚝𝚊́𝚌 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋 𝚟𝚊̀ đ𝚎̂̉ đ𝚊́𝚗𝚑 𝚐𝚒𝚊́ 𝚜𝚞̛̣ 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚊́𝚌 𝚌𝚑𝚒𝚎̂́𝚗 𝚍𝚒̣𝚌𝚑 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙 𝚝𝚑𝚒̣ 𝚟𝚊̀ 𝚚𝚞𝚊̉𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚘 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒).

𝙲𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚃𝚑𝚒𝚎̂́𝚝 𝚋𝚒̣ 𝚖𝚊̀ 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 đ𝚊̃ 𝚝𝚑𝚞 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚙 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊̉𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚘 𝚟𝚊̀ 𝚗𝚑𝚊̆́𝚖 𝚖𝚞̣𝚌 𝚝𝚒𝚎̂𝚞. 𝙲𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚌𝚘𝚘𝚔𝚒𝚎 𝚟𝚊̀ 𝚑𝚒̀𝚗𝚑 𝚊̉𝚗𝚑 𝚠𝚎𝚋 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚎̂𝚗 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚋𝚎̂𝚗 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝚋𝚊 đ𝚎̂̉ 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚌𝚊̂́𝚙 𝚗𝚘̣̂𝚒 𝚍𝚞𝚗𝚐, 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚘̂̀𝚖 𝚌𝚊̉ 𝚚𝚞𝚊̉𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚘 𝚌𝚘́ 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗 đ𝚎̂́𝚗 𝚜𝚘̛̉ 𝚝𝚑𝚒́𝚌𝚑 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗, 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚌𝚊́𝚌 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚎̂𝚗 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝚋𝚊.

𝙽𝚎̂́𝚞 𝚋𝚊̣𝚗 𝚖𝚞𝚘̂́𝚗 𝚌𝚑𝚘̣𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚖 𝚐𝚒𝚊 𝚌𝚊́𝚌 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑𝚎̣̂ 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚒̀𝚗𝚑, 𝚋𝚊̣𝚗 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚕𝚊̀𝚖 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚟𝚊̣̂𝚢 𝚋𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚌𝚑𝚊̣̆𝚗, 𝚡𝚘́𝚊 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚟𝚘̂ 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚑𝚘́𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚛𝚒̀𝚗𝚑 𝚍𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚝𝚑𝚒𝚎̂́𝚝 𝚋𝚒̣ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚙𝚑𝚎́𝚙.

𝟸/ 𝙲𝚑𝚒𝚊 𝚜𝚎̉ 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝙲𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗

𝙲𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜𝚎̉ 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝙲𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚌𝚊́𝚌 𝚋𝚎̂𝚗 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝚋𝚊 đ𝚎̂̉ 𝚐𝚒𝚞́𝚙 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝙲𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗, 𝚗𝚑𝚞̛ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚖𝚘̂ 𝚝𝚊̉ 𝚘̛̉ 𝚝𝚛𝚎̂𝚗. 𝚅𝚒́ 𝚍𝚞̣: 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝙷𝚊𝚛𝚊𝚟𝚊𝚗 đ𝚎̂̉ 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚌𝚊̂́𝚙 𝚗𝚊̆𝚗𝚐 𝚕𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚞̛̉𝚊 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚞̛̣𝚌 𝚝𝚞𝚢𝚎̂́𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 - 𝚋𝚊̣𝚗 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ đ𝚘̣𝚌 𝚝𝚑𝚎̂𝚖 𝚟𝚎̂̀ 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝙷𝚊𝚛𝚊𝚟𝚊𝚗 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚌𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗 𝚝𝚊̣𝚒  đ𝚊̂𝚢: 𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚠𝚠𝚠.𝚑𝚊𝚛𝚊𝚟𝚊𝚗.𝚌𝚘𝚖/𝚙𝚊𝚐𝚎𝚜/𝚙𝚘𝚕𝚒𝚌𝚢 .

𝙲𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝙶𝚘𝚘𝚐𝚕𝚎 𝙰𝚗𝚊𝚕𝚢𝚝𝚒𝚌𝚜 đ𝚎̂̉ 𝚐𝚒𝚞́𝚙 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚑𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚔𝚑𝚊́𝚌𝚑 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋 - 𝚋𝚊̣𝚗 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ đ𝚘̣𝚌 𝚝𝚑𝚎̂𝚖 𝚟𝚎̂̀ 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝙶𝚘𝚘𝚐𝚕𝚎 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚌𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗 𝚝𝚊̣𝚒 đ𝚊̂𝚢: 𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚠𝚠𝚠.𝚐𝚘𝚘𝚐𝚕𝚎.𝚌𝚘𝚖/𝚒𝚗𝚝𝚕/𝚟𝚒/𝚙𝚘𝚕𝚒𝚌𝚒𝚎𝚜/𝚙𝚛𝚒𝚟𝚊𝚌𝚢/. 

𝙱𝚊̣𝚗 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚌𝚑𝚘̣𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚖 𝚐𝚒𝚊 𝙶𝚘𝚘𝚐𝚕𝚎 𝙰𝚗𝚊𝚕𝚢𝚝𝚒𝚌𝚜 𝚝𝚊̣𝚒 đ𝚊̂𝚢: 𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚝𝚘𝚘𝚕𝚜.𝚐𝚘𝚘𝚐𝚕𝚎.𝚌𝚘𝚖/𝚍𝚕𝚙𝚊𝚐𝚎/𝚐𝚊𝚘𝚙𝚝𝚘𝚞𝚝.

𝙽𝚘̣̂𝚒 𝚍𝚞𝚗𝚐 𝚋𝚊̣𝚗 đ𝚊̆𝚗𝚐 𝚕𝚎̂𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚑𝚒𝚎̂̉𝚗 𝚝𝚑𝚒̣ 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋. 𝙽𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚍𝚞̀𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊́𝚌 𝚌𝚞̉𝚊 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚡𝚎𝚖 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚜𝚘̂́ 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚟𝚎̂̀ 𝚋𝚊̣𝚗, 𝚌𝚑𝚊̆̉𝚗𝚐 𝚑𝚊̣𝚗 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚝𝚎̂𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗 𝚗𝚎̂́𝚞 𝚋𝚊̣𝚗 𝚐𝚞̛̉𝚒 đ𝚊́𝚗𝚑 𝚐𝚒𝚊́. 𝙲𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒̣𝚞 𝚝𝚛𝚊́𝚌𝚑 𝚗𝚑𝚒𝚎̣̂𝚖 𝚟𝚎̂̀ 𝚝𝚑𝚞̛̣𝚌 𝚝𝚒𝚎̂̃𝚗 𝚋𝚊̉𝚘 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚌𝚞̉𝚊 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚍𝚞̀𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊́𝚌, 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚜𝚎̃ 𝚡𝚎𝚖 𝚟𝚊̀ 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 đ𝚊̃ đ𝚊̆𝚗𝚐.

𝚀𝚞𝚊̉𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚘 𝚍𝚞̛̣𝚊 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚜𝚘̛̉ 𝚝𝚑𝚒́𝚌𝚑 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙 𝚝𝚑𝚒̣ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚎̂𝚗 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝚋𝚊. 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊 𝙳𝚒̣𝚌𝚑 𝚟𝚞̣ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒, 𝙻𝚎̂ 𝙼𝚊𝚒 𝚂𝚝𝚘𝚛𝚎 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚌𝚑𝚘 𝚙𝚑𝚎́𝚙 𝚌𝚊́𝚌 đ𝚘̂́𝚒 𝚝𝚊́𝚌 𝚚𝚞𝚊̉𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚘 𝚋𝚎̂𝚗 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝚋𝚊 𝚝𝚑𝚒𝚎̂́𝚝 𝚕𝚊̣̂𝚙 𝚌𝚊́𝚌 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚞̣ 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚍𝚘̃𝚒 (𝚟𝚒́ 𝚍𝚞̣: 𝚌𝚘𝚘𝚔𝚒𝚎) đ𝚎̂̉ 𝚝𝚑𝚞 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚙 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗 đ𝚎̂́𝚗 𝚑𝚘𝚊̣𝚝 đ𝚘̣̂𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗 (𝚟𝚒́ 𝚍𝚞̣: đ𝚒̣𝚊 𝚌𝚑𝚒̉ 𝙸𝙿 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗, (𝚌𝚊́𝚌) 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 đ𝚊̃ 𝚝𝚛𝚞𝚢 𝚌𝚊̣̂𝚙, 𝚝𝚑𝚘̛̀𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚊̀𝚢). 𝙲𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜𝚎̉ 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚡𝚊́𝚌 đ𝚒̣𝚗𝚑 𝚍𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚒́𝚗𝚑 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝙲𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚌𝚑𝚘̣𝚗 (𝚌𝚑𝚊̆̉𝚗𝚐 𝚑𝚊̣𝚗 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚔𝚑𝚊̂̉𝚞 𝚑𝚘̣𝚌 𝚟𝚊̀ 𝚕𝚒̣𝚌𝚑 𝚜𝚞̛̉ 𝚖𝚞𝚊 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛́𝚌 đ𝚊̂𝚢) 𝚖𝚊̀ 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 đ𝚊̃ 𝚝𝚑𝚞 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚙 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚌𝚊́𝚌 đ𝚘̂́𝚒 𝚝𝚊́𝚌 𝚚𝚞𝚊̉𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚘 𝚋𝚎̂𝚗 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝚋𝚊. 𝙽𝚎̂́𝚞 𝚋𝚊̣𝚗 𝚖𝚞𝚘̂́𝚗 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜𝚎̉ 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚌𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚌𝚊́𝚌 đ𝚘̂́𝚒 𝚝𝚊́𝚌 𝚚𝚞𝚊̉𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚘 𝚋𝚎̂𝚗 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝚋𝚊, 𝚋𝚊̣𝚗 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜𝚎̉ 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚟𝚊̣̂𝚢 𝚖𝚒𝚎̂̃𝚗 𝚙𝚑𝚒́ 𝚋𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚝𝚑𝚞̛̣𝚌 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚑𝚞̛𝚘̛́𝚗𝚐 𝚍𝚊̂̃𝚗 "𝙲𝙷𝙾̣𝙽" 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚊̂̀𝚗 𝚀𝚞𝚊̉𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚘 𝙷𝚊̀𝚗𝚑 𝚟𝚒 𝚋𝚎̂𝚗 𝚍𝚞̛𝚘̛́𝚒.

𝙲𝚞𝚘̂́𝚒 𝚌𝚞̀𝚗𝚐, 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜𝚎̉ 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚌𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗 đ𝚎̂̉ 𝚝𝚞𝚊̂𝚗 𝚝𝚑𝚞̉ 𝚕𝚞𝚊̣̂𝚝 𝚟𝚊̀ 𝚚𝚞𝚢 đ𝚒̣𝚗𝚑 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚑𝚊̀𝚗𝚑, đ𝚎̂̉ đ𝚊́𝚙 𝚞̛́𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚊́𝚝 đ𝚘̀𝚒 𝚑𝚊̂̀𝚞 𝚝𝚘̀𝚊, 𝚕𝚎̣̂𝚗𝚑 𝚔𝚑𝚊́𝚖 𝚡𝚎́𝚝 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚢𝚎̂𝚞 𝚌𝚊̂̀𝚞 𝚑𝚘̛̣𝚙 𝚙𝚑𝚊́𝚙 𝚔𝚑𝚊́𝚌 đ𝚘̂́𝚒 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚖𝚊̀ 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 đ𝚎̂̉ 𝚋𝚊̉𝚘 𝚟𝚎̣̂ 𝚚𝚞𝚢𝚎̂̀𝚗 𝚕𝚘̛̣𝚒 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒.

𝟹/ 𝚀𝚞𝚊̉𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚘 𝙷𝚊̀𝚗𝚑 𝚟𝚒

𝙽𝚑𝚞̛ đ𝚊̃ 𝚖𝚘̂ 𝚝𝚊̉ 𝚘̛̉ 𝚝𝚛𝚎̂𝚗, 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝙲𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗 đ𝚎̂̉ 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚌𝚊̂́𝚙 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚊̣𝚗 𝚌𝚊́𝚌 𝚚𝚞𝚊̉𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚘 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚗𝚑𝚊̆́𝚖 𝚖𝚞̣𝚌 𝚝𝚒𝚎̂𝚞 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚕𝚊̣𝚌 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙 𝚝𝚑𝚒̣ 𝚖𝚊̀ 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚝𝚒𝚗 𝚛𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚋𝚊̣𝚗 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚊̂𝚖. Đ𝚎̂̉ 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚝𝚑𝚎̂𝚖 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚟𝚎̂̀ 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚑𝚘𝚊̣𝚝 đ𝚘̣̂𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚚𝚞𝚊̉𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚘 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚗𝚑𝚊̆́𝚖 𝚖𝚞̣𝚌 𝚝𝚒𝚎̂𝚞, 𝚋𝚊̣𝚗 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚝𝚛𝚞𝚢 𝚌𝚊̣̂𝚙 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊́𝚘 𝚍𝚞̣𝚌: 𝚑𝚝𝚝𝚙://𝚠𝚠𝚠.𝚗𝚎𝚝𝚠𝚘𝚛𝚔𝚊𝚍𝚟𝚎𝚛𝚝𝚒𝚜𝚒𝚗𝚐.𝚘𝚛𝚐/𝚞𝚗𝚍𝚎𝚛𝚜𝚝𝚊𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐-𝚘𝚗𝚕𝚒𝚗𝚎-𝚊𝚍𝚟𝚎𝚛𝚝𝚒𝚜𝚒𝚗𝚐/𝚑𝚘𝚠-𝚍𝚘𝚎𝚜-𝚒𝚝-𝚠𝚘𝚛𝚔.

𝙱𝚊̣𝚗 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚌𝚑𝚘̣𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚖 𝚐𝚒𝚊 𝚚𝚞𝚊̉𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚘 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚗𝚑𝚊̆́𝚖 𝚖𝚞̣𝚌 𝚝𝚒𝚎̂𝚞 𝚋𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌𝚑:

𝙷𝚞̉𝚢 đ𝚊̆𝚗𝚐 𝚔𝚢́ 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚋𝚊́𝚘 𝚚𝚞𝚊 𝚎𝚖𝚊𝚒𝚕 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒. Đ𝚎̂̉ 𝚑𝚞̉𝚢 đ𝚊̆𝚗𝚐 𝚔𝚢́, 𝚋𝚊̣𝚗 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚔𝚎̂́𝚝 𝚑𝚞̉𝚢 đ𝚊̆𝚗𝚐 𝚔𝚢́ 𝚘̛̉ 𝚌𝚞𝚘̂́𝚒 𝚎𝚖𝚊𝚒𝚕 đ𝚎̂̉ 𝚌𝚑𝚘̣𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚌𝚊́𝚌 𝚎𝚖𝚊𝚒𝚕 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚕𝚊𝚒. 𝙻𝚞̛𝚞 𝚢́ 𝚛𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚋𝚊̣𝚗 𝚜𝚎̃ 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙 𝚝𝚞̣𝚌 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚌𝚊́𝚌 𝚎𝚖𝚊𝚒𝚕 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗 đ𝚎̂́𝚗 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚍𝚒̣𝚌𝚑 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗 đ𝚎̂́𝚗 𝚌𝚊́𝚌 𝚜𝚊̉𝚗 𝚙𝚑𝚊̂̉𝚖 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚍𝚒̣𝚌𝚑 𝚟𝚞̣ 𝚋𝚊̣𝚗 đ𝚊̃ 𝚢𝚎̂𝚞 𝚌𝚊̂̀𝚞. 𝙲𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚐𝚞̛̉𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚊̣𝚗 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚜𝚘̂́ 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚕𝚊̣𝚌 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚒́𝚗𝚑 𝚚𝚞𝚊̉𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚘 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗 đ𝚎̂́𝚗 𝙻𝚎̂ 𝙼𝚊𝚒 𝚂𝚝𝚘𝚛𝚎 𝚟𝚊̀ 𝙳𝚒̣𝚌𝚑 𝚟𝚞̣ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚟𝚒̀ 𝚋𝚊̣𝚗 𝚜𝚎̃ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚌𝚑𝚘̣𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚌𝚊́𝚌 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚕𝚊̣𝚌 𝚗𝚊̀𝚢 (𝚟𝚒́ 𝚍𝚞̣: 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚋𝚊́𝚘 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗 đ𝚎̂́𝚗 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚌𝚊̣̂𝚙 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚝 Đ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚔𝚑𝚘𝚊̉𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝙲𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚌𝚑 𝚋𝚊̉𝚘 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚗𝚊̀𝚢).

Đ𝚎̂̉ 𝚌𝚑𝚘̣𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚖 𝚐𝚒𝚊 𝚌𝚊́𝚌 𝚍𝚒̣𝚌𝚑 𝚟𝚞̣ 𝚚𝚞𝚊̉𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚘 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚌𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚑𝚘́𝚊, 𝚟𝚞𝚒 𝚕𝚘̀𝚗𝚐 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚔𝚎̂́𝚝 𝚋𝚎̂𝚗 𝚍𝚞̛𝚘̛́𝚒:

𝙶𝚘𝚘𝚐𝚕𝚎 𝙰𝚍𝚆𝚘𝚛𝚍𝚜. 𝙳𝚒̣𝚌𝚑 𝚟𝚞̣ 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙 𝚝𝚑𝚒̣ 𝚕𝚊̣𝚒 𝚌𝚞̉𝚊 𝙶𝚘𝚘𝚐𝚕𝚎 𝙰𝚍𝚆𝚘𝚛𝚍𝚜 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚌𝚊̂́𝚙 𝚋𝚘̛̉𝚒 𝙶𝚘𝚘𝚐𝚕𝚎 𝙸𝚗𝚌. 𝙱𝚊̣𝚗 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚌𝚑𝚘̣𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚖 𝚐𝚒𝚊 𝙶𝚘𝚘𝚐𝚕𝚎 𝙰𝚗𝚊𝚕𝚢𝚝𝚒𝚌𝚜 𝚌𝚑𝚘 𝚀𝚞𝚊̉𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚘 𝙷𝚒𝚎̂̉𝚗 𝚝𝚑𝚒̣ 𝚑𝚒̀𝚗𝚑 𝚊̉𝚗𝚑 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚞𝚢̀ 𝚌𝚑𝚒̉𝚗𝚑 𝚌𝚊́𝚌 𝚚𝚞𝚊̉𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚘 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝙼𝚊̣𝚗𝚐 𝙷𝚒𝚎̂̉𝚗 𝚝𝚑𝚒̣ 𝚌𝚞̉𝚊 𝙶𝚘𝚘𝚐𝚕𝚎 𝚋𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚝𝚛𝚞𝚢 𝚌𝚊̣̂𝚙 𝚟𝚊̀𝚘 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝙲𝚊̀𝚒 đ𝚊̣̆𝚝 𝚀𝚞𝚊̉𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚘 𝚌𝚞̉𝚊 𝙶𝚘𝚘𝚐𝚕𝚎: 𝚑𝚝𝚝𝚙://𝚠𝚠𝚠.𝚐𝚘𝚘𝚐𝚕𝚎.𝚌𝚘𝚖/𝚜𝚎𝚝𝚝𝚒𝚗𝚐𝚜/𝚊𝚍𝚜. 𝙶𝚘𝚘𝚐𝚕𝚎 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚞𝚢𝚎̂𝚗 𝚋𝚊̣𝚗 𝚗𝚎̂𝚗 𝚌𝚊̀𝚒 đ𝚊̣̆𝚝 𝚃𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚒́𝚌𝚑 𝚌𝚑𝚊̣̆𝚗 𝚝𝚛𝚒̀𝚗𝚑 𝚍𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 𝚐𝚞̛̉𝚒 𝚍𝚞̛̃ 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞 đ𝚎̂́𝚗 𝙶𝚘𝚘𝚐𝚕𝚎 𝙰𝚗𝚊𝚕𝚢𝚝𝚒𝚌𝚜 - 𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚝𝚘𝚘𝚕𝚜.𝚐𝚘𝚘𝚐𝚕𝚎.𝚌𝚘𝚖/𝚍𝚕𝚙𝚊𝚐𝚎/𝚐𝚊𝚘𝚙𝚝𝚘𝚞𝚝 - 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚛𝚒̀𝚗𝚑 𝚍𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 𝚠𝚎𝚋 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗. 𝚃𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚒́𝚌𝚑 𝚋𝚘̂̉ 𝚜𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚒̀𝚗𝚑 𝚍𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 𝚌𝚑𝚘̣𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚖 𝚐𝚒𝚊 𝙶𝚘𝚘𝚐𝚕𝚎 𝙰𝚗𝚊𝚕𝚢𝚝𝚒𝚌𝚜 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚌𝚊̂́𝚙 𝚌𝚑𝚘 𝚔𝚑𝚊́𝚌𝚑 𝚝𝚛𝚞𝚢 𝚌𝚊̣̂𝚙 𝚔𝚑𝚊̉ 𝚗𝚊̆𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚊̆𝚗 𝙶𝚘𝚘𝚐𝚕𝚎 𝙰𝚗𝚊𝚕𝚢𝚝𝚒𝚌𝚜 𝚝𝚑𝚞 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚙 𝚟𝚊̀ 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚍𝚞̛̃ 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚌𝚞̉𝚊 𝚑𝚘̣. Đ𝚎̂̉ 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚝𝚑𝚎̂𝚖 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚟𝚎̂̀ 𝚌𝚊́𝚌 𝚝𝚑𝚞̛̣𝚌 𝚝𝚒𝚎̂̃𝚗 𝚋𝚊̉𝚘 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚌𝚞̉𝚊 𝙶𝚘𝚘𝚐𝚕𝚎, 𝚟𝚞𝚒 𝚕𝚘̀𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚞𝚢 𝚌𝚊̣̂𝚙 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋 Đ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚔𝚑𝚘𝚊̉𝚗 𝚋𝚊̉𝚘 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚌𝚞̉𝚊 𝙶𝚘𝚘𝚐𝚕𝚎: 𝚑𝚝𝚝𝚙://𝚠𝚠𝚠.𝚐𝚘𝚘𝚐𝚕𝚎.𝚌𝚘𝚖/𝚒𝚗𝚝𝚕/𝚟𝚒/𝚙𝚘𝚕𝚒𝚌𝚒𝚎𝚜/𝚙𝚛𝚒𝚟𝚊𝚌𝚢/.

𝙵𝚊𝚌𝚎𝚋𝚘𝚘𝚔. 𝙱𝚊̣𝚗 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚝𝚒̀𝚖 𝚑𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚝𝚑𝚎̂𝚖 𝚟𝚎̂̀ 𝚌𝚊́𝚌 𝚌𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚌𝚑 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚑𝚞̛̣𝚌 𝚝𝚒𝚎̂̃𝚗 𝚋𝚊̉𝚘 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚌𝚞̉𝚊 𝙵𝚊𝚌𝚎𝚋𝚘𝚘𝚔 𝚋𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚝𝚛𝚞𝚢 𝚌𝚊̣̂𝚙 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝙲𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚌𝚑 𝚚𝚞𝚢𝚎̂̀𝚗 𝚛𝚒𝚎̂𝚗𝚐 𝚝𝚞̛ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚑𝚘̣𝚎: 𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚠𝚠𝚠.𝚏𝚊𝚌𝚎𝚋𝚘𝚘𝚔.𝚌𝚘𝚖/𝚋𝚞𝚜𝚒𝚗𝚎𝚜𝚜/𝚐𝚍𝚙𝚛

𝙿𝚒𝚗𝚝𝚎𝚛𝚎𝚜𝚝. 𝙳𝚒̣𝚌𝚑 𝚟𝚞̣ 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙 𝚝𝚑𝚒̣ 𝚕𝚊̣𝚒 𝙿𝚒𝚗𝚝𝚎𝚛𝚎𝚜𝚝 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚌𝚊̂́𝚙 𝚋𝚘̛̉𝚒 𝙿𝚒𝚗𝚝𝚎𝚛𝚎𝚜𝚝 𝙸𝚗𝚌. 𝙱𝚊̣𝚗 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚌𝚑𝚘̣𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚖 𝚐𝚒𝚊 𝚌𝚊́𝚌 𝚚𝚞𝚊̉𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚘 𝚍𝚞̛̣𝚊 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚜𝚘̛̉ 𝚝𝚑𝚒́𝚌𝚑 𝚌𝚞̉𝚊 𝙿𝚒𝚗𝚝𝚎𝚛𝚎𝚜𝚝 𝚋𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚋𝚊̣̂𝚝 𝚌𝚑𝚞̛́𝚌 𝚗𝚊̆𝚗𝚐 “𝙺𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚍𝚘̃𝚒” 𝚌𝚞̉𝚊 𝚝𝚛𝚒̀𝚗𝚑 𝚍𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 𝚠𝚎𝚋 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚋𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚕𝚊̀𝚖 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚑𝚞̛𝚘̛́𝚗𝚐 𝚍𝚊̂̃𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝙿𝚒𝚗𝚝𝚎𝚛𝚎𝚜𝚝: 𝚑𝚝𝚝𝚙://𝚑𝚎𝚕𝚙.𝚙𝚒𝚗𝚝𝚎𝚛𝚎𝚜𝚝.𝚌𝚘𝚖/𝚎𝚗 / 𝚊𝚛𝚝𝚒𝚌𝚕𝚎 / 𝚌𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚑𝚘́𝚊-𝚟𝚊̀-𝚍𝚞̛̃ 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞. 𝙱𝚊̣𝚗 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚝𝚒̀𝚖 𝚑𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚝𝚑𝚎̂𝚖 𝚟𝚎̂̀ 𝚌𝚊́𝚌 𝚌𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚌𝚑 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚑𝚞̛̣𝚌 𝚝𝚒𝚎̂̃𝚗 𝚋𝚊̉𝚘 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚌𝚞̉𝚊 𝙿𝚒𝚗𝚝𝚎𝚛𝚎𝚜𝚝 𝚋𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚝𝚛𝚞𝚢 𝚌𝚊̣̂𝚙 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝙲𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚌𝚑 𝙱𝚊̉𝚘 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚌𝚞̉𝚊 𝚑𝚘̣: 𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝.𝚙𝚒𝚗𝚝𝚎𝚛𝚎𝚜𝚝.𝚌𝚘𝚖/𝚎𝚗/𝚙𝚛𝚒𝚟𝚊𝚌𝚢-𝚙𝚘𝚕𝚒𝚌𝚢.

𝙱𝚊̉𝚘 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚍𝚞̛̃ 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞

𝚅𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚋𝚊̉𝚘 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚍𝚞̛̃ 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗 𝚛𝚊̂́𝚝 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚘̣𝚗𝚐 đ𝚘̂́𝚒 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒, 𝚗𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚑𝚊̃𝚢 𝚗𝚑𝚘̛́ 𝚛𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚙𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚊́𝚙 𝚝𝚛𝚞𝚢𝚎̂̀𝚗 𝚚𝚞𝚊 𝙸𝚗𝚝𝚎𝚛𝚗𝚎𝚝 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚙𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚊́𝚙 𝚕𝚞̛𝚞 𝚝𝚛𝚞̛̃ đ𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚝𝚞̛̉ 𝚗𝚊̀𝚘 𝚕𝚊̀ 𝚊𝚗 𝚝𝚘𝚊̀𝚗 𝟷00%. 𝙼𝚊̣̆𝚌 𝚍𝚞̀ 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚌𝚘̂́ 𝚐𝚊̆́𝚗𝚐 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌 𝚙𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚎̣̂𝚗 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚌𝚑𝚊̂́𝚙 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚟𝚎̂̀ 𝚖𝚊̣̆𝚝 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚖𝚊̣𝚒 đ𝚎̂̉ 𝚋𝚊̉𝚘 𝚟𝚎̣̂ 𝙳𝚞̛̃ 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞 𝙲𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗, 𝚗𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎̂̉ đ𝚊̉𝚖 𝚋𝚊̉𝚘 𝚝𝚒́𝚗𝚑 𝚋𝚊̉𝚘 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚝𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 đ𝚘̂́𝚒 𝚌𝚞̉𝚊 𝚍𝚞̛̃ 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞 đ𝚘́.

𝙺𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚍𝚘̃𝚒

𝚇𝚒𝚗 𝚕𝚞̛𝚞 𝚢́ 𝚛𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚢 đ𝚘̂̉𝚒 𝚌𝚊́𝚌 𝚑𝚘𝚊̣𝚝 đ𝚘̣̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚞 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚙 𝚟𝚊̀ 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚍𝚞̛̃ 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚔𝚑𝚒 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚝𝚑𝚊̂́𝚢 𝚝𝚒́𝚗 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞 𝙺𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚍𝚘̃𝚒 𝚝𝚞̛̀ 𝚝𝚛𝚒̀𝚗𝚑 𝚍𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗.

𝟺/ 𝚀𝚞𝚢𝚎̂̀𝚗 𝙱𝚊̉𝚘 𝚟𝚎̣̂ 𝙳𝚞̛̃ 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚌𝚞̉𝚊 𝙱𝚊̣𝚗 

𝚃𝚑𝚎𝚘 𝟹𝟾 𝙱𝚘̣̂ 𝚕𝚞𝚊̣̂𝚝 𝙳𝚊̂𝚗 𝚜𝚞̛̣ 𝚗𝚊̆𝚖 𝟸0𝟷𝟻:


𝟷. Đ𝚘̛̀𝚒 𝚜𝚘̂́𝚗𝚐 𝚛𝚒𝚎̂𝚗𝚐 𝚝𝚞̛, 𝚋𝚒́ 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚌𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗, 𝚋𝚒́ 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚐𝚒𝚊 đ𝚒̀𝚗𝚑 𝚕𝚊̀ 𝚋𝚊̂́𝚝 𝚔𝚢̀ 𝚙𝚑𝚊̣𝚖 𝚟𝚒 𝚟𝚊̀ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚋𝚊̉𝚘 𝚟𝚎̣̂ 𝚙𝚑𝚊́𝚙 𝚕𝚞𝚊̣̂𝚝.

𝟸. 𝙲𝚘̂𝚗𝚐 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚋𝚊́𝚘 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 đ𝚎̂́𝚗 đ𝚘̛̀𝚒 𝚜𝚘̂́𝚗𝚐 𝚛𝚒𝚎̂𝚗𝚐 𝚝𝚞̛, 𝚋𝚒́ 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚌𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 đ𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚢́ 𝚌𝚑𝚘 𝚖𝚘̣𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒, 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚋𝚊́𝚘 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗, 𝚕𝚞̛𝚞 𝚐𝚒𝚞̛̃, 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐, 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗 đ𝚎̂́𝚗 𝚋𝚒́ 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚐𝚒𝚊 đ𝚒̀𝚗𝚑 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚌𝚊́𝚌 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚟𝚒𝚎̂𝚗 𝚐𝚒𝚊 đ𝚒̀𝚗𝚑 đ𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚢́, 𝚝𝚛𝚞̛̀ 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚑𝚘̛̣𝚙 𝚙𝚑𝚊́𝚙 𝚌𝚘́ 𝚚𝚞𝚢 đ𝚒̣𝚗𝚑 𝚔𝚑𝚊́𝚌.

𝟹. 𝚃𝚑𝚞̛ 𝚝𝚒́𝚗 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞, đ𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚝𝚑𝚘𝚊̣𝚒, đ𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚝𝚒́𝚗 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞, 𝚌𝚘̛ 𝚜𝚘̛̉ 𝚍𝚞̛̃ 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚊́𝚌 𝚝𝚛𝚊𝚘 đ𝚘̂̉𝚒 𝚑𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚞̛́𝚌 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̂̉𝚗 đ𝚘̂̉𝚒 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚔𝚑𝚊́𝚌 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚋𝚊̉𝚘 đ𝚊̉𝚖 𝚊𝚗 𝚝𝚘𝚊̀𝚗 𝚟𝚊̀ 𝚋𝚒́ 𝚖𝚊̣̂𝚝. 𝙵𝚊𝚔𝚎𝚛 𝚖𝚘̛̉, 𝚔𝚒𝚎̂̉𝚖 𝚜𝚘𝚊́𝚝, 𝚝𝚑𝚞 𝚐𝚒𝚞̛̃ 𝚝𝚒́𝚗 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞, đ𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚝𝚑𝚘𝚊̣𝚒, 𝚝𝚒́𝚗 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞, đ𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚝𝚞̛̉ 𝚌𝚘̛ 𝚜𝚘̛̉ 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚊́𝚌 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚞̣ 𝚝𝚛𝚊𝚘 đ𝚘̂̉𝚒 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚛𝚒𝚎̂𝚗𝚐 𝚝𝚞̛ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚔𝚑𝚊́𝚌 𝚌𝚑𝚒̉ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚝𝚑𝚞̛̣𝚌 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚑𝚘̛̣𝚙 𝚚𝚞𝚢 đ𝚒̣𝚗𝚑.

𝟺. 𝙲𝚊́𝚌 𝚋𝚎̂𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚑𝚘̛̣𝚙 đ𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚝𝚒𝚎̂́𝚝 𝚕𝚘̣̂ 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚟𝚎̂̀ đ𝚘̛̀𝚒 𝚜𝚘̂́𝚗𝚐 𝚛𝚒𝚎̂𝚗𝚐 𝚝𝚞̛, 𝚋𝚒́ 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚌𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗, 𝚋𝚒́ 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚐𝚒𝚊 đ𝚒̀𝚗𝚑 𝚌𝚞̉𝚊 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚖𝚊̀ 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 đ𝚊̃ 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊́ 𝚝𝚛𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚒𝚎̂́𝚝 𝚕𝚊̣̂𝚙, đ𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚞̛̣𝚌 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗, 𝚝𝚛𝚞̛̀ 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚑𝚘̛̣𝚙 𝚌𝚘́ 𝚔𝚑𝚊́𝚌 𝚝𝚑𝚘𝚊̉ 𝚝𝚑𝚞𝚊̣̂𝚗. 𝙽𝚎̂́𝚞 𝚋𝚊̣𝚗 𝚖𝚞𝚘̂́𝚗 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚋𝚊́𝚘 𝚟𝚎̂̀ 𝙳𝚞̛̃ 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞 𝙲𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚖𝚊̀ 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚕𝚞̛𝚞 𝚐𝚒𝚞̛̃ 𝚟𝚎̂̀ 𝚋𝚊̣𝚗 𝚟𝚊̀ 𝚗𝚎̂́𝚞 𝚋𝚊̣𝚗 𝚖𝚞𝚘̂́𝚗 𝚡𝚘́𝚊 𝙳𝚞̛̃ 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞 đ𝚘́ 𝚔𝚑𝚘̉𝚒 𝚑𝚎̣̂ 𝚝𝚑𝚘̂́𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒, 𝚟𝚞𝚒 𝚕𝚘̀𝚗𝚐 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚑𝚎̣̂ 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒.

𝟻/ 𝚃𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚘𝚊́𝚗

𝙲𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚌𝚊̂́𝚙 𝚌𝚊́𝚌 𝚜𝚊̉𝚗 𝚙𝚑𝚊̂̉𝚖 𝚟𝚊̀ / 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚍𝚒̣𝚌𝚑 𝚟𝚞̣ 𝚝𝚛𝚊̉ 𝚙𝚑𝚒́ 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝙳𝚒̣𝚌𝚑 𝚟𝚞̣. 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚑𝚘̛̣𝚙 đ𝚘́, 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚍𝚒̣𝚌𝚑 𝚟𝚞̣ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚎̂𝚗 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝚋𝚊 đ𝚎̂̉ 𝚡𝚞̛̉ 𝚕𝚢́ 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚘𝚊́𝚗 (𝚟𝚒́ 𝚍𝚞̣: 𝚋𝚘̣̂ 𝚡𝚞̛̉ 𝚕𝚢́ 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚘𝚊́𝚗). 𝙲𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚜𝚎̃ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚕𝚞̛𝚞 𝚝𝚛𝚞̛̃ 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚝𝚑𝚞 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚙 𝚌𝚑𝚒 𝚝𝚒𝚎̂́𝚝 𝚝𝚑𝚎̉ 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚘𝚊́𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗. 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 đ𝚘́ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚌𝚊̂́𝚙 𝚝𝚛𝚞̛̣𝚌 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚊́𝚌 𝚗𝚑𝚊̀ 𝚡𝚞̛̉ 𝚕𝚢́ 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚘𝚊́𝚗 𝚋𝚎̂𝚗 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝚋𝚊 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚖𝚊̀ 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚌𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 đ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚌𝚑𝚒̉𝚗𝚑 𝚋𝚘̛̉𝚒 𝙲𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚌𝚑 𝚋𝚊̉𝚘 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚌𝚞̉𝚊 𝚑𝚘̣. 

𝙲𝚊́𝚌 𝚗𝚑𝚊̀ 𝚡𝚞̛̉ 𝚕𝚢́ 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚘𝚊́𝚗 𝚖𝚊̀ 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚑𝚘̛̣𝚙 𝚝𝚊́𝚌 𝚕𝚊̀:

𝚖𝙿𝚘𝚂.𝚟𝚗.𝙱𝚊̣𝚗 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚡𝚎𝚖 𝙲𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚌𝚑 𝙱𝚊̉𝚘 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚌𝚞̉𝚊 𝙷𝚘̣ 𝚝𝚊̣𝚒 𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚠𝚠𝚠.𝚖𝚙𝚘𝚜.𝚟𝚗/𝚙𝚞𝚋𝚕𝚒𝚌/𝚝𝚎𝚛𝚖_𝚙𝚛𝚒𝚟𝚊𝚌𝚢_𝚎𝚗.𝚑𝚝𝚖𝚕

𝙿𝚊𝚢𝙿𝚊𝚕 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝙱𝚛𝚊𝚒𝚗𝚝𝚛𝚎𝚎. 𝙲𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚌𝚑 𝙱𝚊̉𝚘 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚌𝚞̉𝚊 𝚑𝚘̣ 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚡𝚎𝚖 𝚝𝚊̣𝚒 𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚠𝚠𝚠.𝚙𝚊𝚢𝚙𝚊𝚕.𝚌𝚘𝚖/𝚠𝚎𝚋𝚊𝚙𝚙𝚜/𝚖𝚙𝚙/𝚞𝚊/𝚙𝚛𝚒𝚟𝚊𝚌𝚢-𝚏𝚞𝚕𝚕.

𝟼/ 𝚀𝚞𝚢𝚎̂̀𝚗 𝚛𝚒𝚎̂𝚗𝚐 𝚝𝚞̛ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚃𝚛𝚎̉ 𝚟𝚒̣ 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚗𝚒𝚎̂𝚗

𝙳𝚒̣𝚌𝚑 𝚟𝚞̣ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 đ𝚎̂̀ 𝚌𝚊̣̂𝚙 đ𝚎̂́𝚗 𝚋𝚊̂́𝚝 𝚔𝚢̀ 𝚊𝚒 𝚍𝚞̛𝚘̛́𝚒 𝟷𝟾 𝚝𝚞𝚘̂̉𝚒 (“𝚃𝚛𝚎̉ 𝚎𝚖”). 𝙲𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚘̂́ 𝚢́ 𝚝𝚑𝚞 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚙 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚍𝚊̣𝚗𝚐 𝚌𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚝𝚞̛̀ 𝚋𝚊̂́𝚝 𝚔𝚢̀ 𝚊𝚒 𝚍𝚞̛𝚘̛́𝚒 𝟷𝟾 𝚝𝚞𝚘̂̉𝚒. 𝙽𝚎̂́𝚞 𝚋𝚊̣𝚗 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚑𝚊 𝚖𝚎̣ 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚐𝚒𝚊́𝚖 𝚑𝚘̣̂ 𝚟𝚊̀ 𝚋𝚊̣𝚗 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚛𝚊̆̀𝚗𝚐 𝙲𝚘𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗 đ𝚊̃ 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚌𝚊̂́𝚙 𝙳𝚞̛̃ 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞 𝙲𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒, 𝚟𝚞𝚒 𝚕𝚘̀𝚗𝚐 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚑𝚎̣̂ 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 (𝚕𝚎𝚖𝚊𝚒@𝚕𝚎𝚖𝚊𝚒𝚜𝚝𝚘𝚛𝚎.𝚌𝚘𝚖.𝚟𝚗). 𝙽𝚎̂́𝚞 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚛𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 đ𝚊̃ 𝚝𝚑𝚞 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚙 𝙳𝚞̛̃ 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞 𝙲𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚝𝚛𝚎̉ 𝚎𝚖 𝚖𝚊̀ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚜𝚞̛̣ 𝚡𝚊́𝚌 𝚖𝚒𝚗𝚑 𝚌𝚞̉𝚊 𝚜𝚞̛̣ đ𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚢́ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚊 𝚖𝚎̣, 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚜𝚎̃ 𝚝𝚑𝚞̛̣𝚌 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚌𝚊́𝚌 𝚋𝚞̛𝚘̛́𝚌 đ𝚎̂̉ 𝚡𝚘́𝚊 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 đ𝚘́ 𝚔𝚑𝚘̉𝚒 𝚖𝚊́𝚢 𝚌𝚑𝚞̉ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚒̀𝚗𝚑.

𝟽/ 𝙻𝚞̛𝚞 𝚐𝚒𝚞̛̃ 𝙳𝚞̛̃ 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞

𝙲𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚜𝚎̃ 𝚕𝚞̛𝚞 𝚐𝚒𝚞̛̃ 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝙲𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚘̛̀𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚌𝚊̂̀𝚗 𝚝𝚑𝚒𝚎̂́𝚝 đ𝚎̂̉ 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚌𝚊̂́𝚙 𝚌𝚊́𝚌 𝙳𝚒̣𝚌𝚑 𝚟𝚞̣ 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚑𝚊̀𝚗𝚑. 𝙽𝚎̂́𝚞, 𝚝𝚊̣𝚒 𝚋𝚊̂́𝚝 𝚔𝚢̀ 𝚝𝚑𝚘̛̀𝚒 đ𝚒𝚎̂̉𝚖 𝚗𝚊̀𝚘 𝚜𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 đ𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚢́ 𝚟𝚘̛́𝚒 𝙲𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚌𝚑 𝙱𝚊̉𝚘 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚗𝚊̀𝚢, 𝚋𝚊̣𝚗: (𝟷) 𝚝𝚑𝚊𝚢 đ𝚘̂̉𝚒 𝚢́ đ𝚒̣𝚗𝚑 𝚟𝚎̂̀ 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚝𝚞̛̀ 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒; (𝟸) 𝚖𝚞𝚘̂́𝚗 𝚝𝚑𝚞 𝚑𝚘̂̀𝚒 𝚚𝚞𝚢𝚎̂̀𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚙𝚑𝚎́𝚙 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚕𝚞̛𝚞 𝚐𝚒𝚞̛̃ 𝚟𝚊̀ 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝙲𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗; (𝟹) 𝚖𝚞𝚘̂́𝚗 𝚙𝚑𝚊̉𝚗 đ𝚘̂́𝚒 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚡𝚞̛̉ 𝚕𝚢́ 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝙲𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗; 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 (𝟺) 𝚖𝚞𝚘̂́𝚗 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚡𝚘́𝚊 𝚋𝚊̉𝚗 𝚜𝚊𝚘 𝚍𝚞̛̃ 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗, 𝚟𝚞𝚒 𝚕𝚘̀𝚗𝚐 𝚐𝚞̛̉𝚒 𝚢𝚎̂𝚞 𝚌𝚊̂̀𝚞 đ𝚎̂́𝚗 𝙻𝚎̂ 𝙼𝚊𝚒 𝚂𝚝𝚘𝚛𝚎 𝚝𝚊̣𝚒 𝚕𝚎𝚖𝚊𝚒@𝚕𝚎𝚖𝚊𝚒𝚜𝚝𝚘𝚛𝚎.𝚌𝚘𝚖.𝚟𝚗. 𝙽𝚎̂́𝚞 𝚋𝚊̣𝚗 𝚢𝚎̂𝚞 𝚌𝚊̂̀𝚞 𝚡𝚘́𝚊 𝚍𝚞̛̃ 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚒̀𝚗𝚑, 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚐𝚒𝚞̛̃ 𝚕𝚊̣𝚒 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚜𝚘̂́ 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝙲𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊̣𝚗 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚊́𝚌 𝚕𝚘̛̣𝚒 𝚒́𝚌𝚑 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚍𝚘𝚊𝚗𝚑 𝚑𝚘̛̣𝚙 𝚙𝚑𝚊́𝚙, 𝚌𝚑𝚊̆̉𝚗𝚐 𝚑𝚊̣𝚗 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗, 𝚗𝚐𝚊̆𝚗 𝚌𝚑𝚊̣̆𝚗 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚕𝚊̣̂𝚗 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚊̆𝚗𝚐 𝚌𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚝𝚒́𝚗𝚑 𝚊𝚗 𝚝𝚘𝚊̀𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒; 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚞𝚊̂𝚗 𝚝𝚑𝚞̉ 𝚌𝚊́𝚌 𝚗𝚐𝚑𝚒̃𝚊 𝚟𝚞̣ 𝚙𝚑𝚊́𝚙 𝚕𝚢́ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒, 𝚌𝚞̣ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚕𝚊̀ 𝚗𝚐𝚑𝚒̃𝚊 𝚟𝚞̣ 𝚝𝚑𝚞𝚎̂́, 𝚋𝚊́𝚘 𝚌𝚊́𝚘 𝚙𝚑𝚊́𝚙 𝚕𝚢́ 𝚟𝚊̀ 𝚔𝚒𝚎̂̉𝚖 𝚝𝚘𝚊́𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒.

𝟾/ 𝚃𝚑𝚊𝚢 đ𝚘̂̉𝚒

𝙲𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚌𝚊̣̂𝚙 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚝 𝚌𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚌𝚑 𝚋𝚊̉𝚘 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚗𝚊̀𝚢 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚝𝚑𝚘̛̀𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 đ𝚎̂̉ 𝚙𝚑𝚊̉𝚗 𝚊́𝚗𝚑, 𝚟𝚒́ 𝚍𝚞̣, 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚢 đ𝚘̂̉𝚒 đ𝚘̂́𝚒 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚑𝚘𝚊̣𝚝 đ𝚘̣̂𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚟𝚒̀ 𝚌𝚊́𝚌 𝚕𝚢́ 𝚍𝚘 𝚑𝚘𝚊̣𝚝 đ𝚘̣̂𝚗𝚐, 𝚙𝚑𝚊́𝚙 𝚕𝚢́ 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚚𝚞𝚢 đ𝚒̣𝚗𝚑 𝚔𝚑𝚊́𝚌. 𝚅𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚋𝚊̣𝚗 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙 𝚝𝚞̣𝚌 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋 𝚜𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 đ𝚊̆𝚗𝚐 𝚋𝚊̂́𝚝 𝚔𝚢̀ 𝚝𝚑𝚊𝚢 đ𝚘̂̉𝚒 𝚗𝚊̀𝚘 đ𝚘̂́𝚒 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚌𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚌𝚑 𝚗𝚊̀𝚢 𝚌𝚘́ 𝚗𝚐𝚑𝚒̃𝚊 𝚕𝚊̀ 𝚋𝚊̣𝚗 𝚌𝚑𝚊̂́𝚙 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚢 đ𝚘̂̉𝚒 đ𝚘́. 𝙽𝚎̂́𝚞 𝚋𝚊̣𝚗 𝚕𝚘 𝚕𝚊̆́𝚗𝚐 𝚟𝚎̂̀ 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚢 đ𝚘̂̉𝚒 𝚝𝚒𝚎̂̀𝚖 𝚊̂̉𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝙲𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚌𝚑 𝙱𝚊̉𝚘 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒, 𝚋𝚊̣𝚗 𝚗𝚎̂𝚗 𝚔𝚒𝚎̂̉𝚖 𝚝𝚛𝚊 𝚙𝚑𝚒𝚎̂𝚗 𝚋𝚊̉𝚗 𝚌𝚊̣̂𝚙 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚝 𝚖𝚘̂̃𝚒 𝚔𝚑𝚒 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚠𝚎𝚋. 𝙱𝚊̣𝚗 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚗𝚎̂𝚗 𝚡𝚎𝚖 𝚕𝚊̣𝚒 𝙲𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚌𝚑 𝙱𝚊̉𝚘 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚗𝚊̀𝚢 đ𝚒̣𝚗𝚑 𝚔𝚢̀ đ𝚎̂̉ 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚋𝚊̂́𝚝 𝚔𝚢̀ 𝚝𝚑𝚊𝚢 đ𝚘̂̉𝚒 𝚗𝚊̀𝚘.

𝙲𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚌𝚑 𝙱𝚊̉𝚘 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚗𝚊̀𝚢 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚌𝚊̣̂𝚙 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚝 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚌𝚞𝚘̂́𝚒 𝚟𝚊̀𝚘 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝟸𝟽 𝚝𝚑𝚊́𝚗𝚐 𝟻 𝚗𝚊̆𝚖 𝟸0𝟸0.

𝟿/ 𝙲𝚊̂𝚞 𝚑𝚘̉𝚒 & 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚑𝚎̣̂

𝙽𝚎̂́𝚞 𝚋𝚊̣𝚗 𝚖𝚞𝚘̂́𝚗: 𝚝𝚛𝚞𝚢 𝚌𝚊̣̂𝚙, 𝚌𝚑𝚒̉𝚗𝚑 𝚜𝚞̛̉𝚊, 𝚜𝚞̛̉𝚊 đ𝚘̂̉𝚒 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚡𝚘́𝚊 𝚋𝚊̂́𝚝 𝚔𝚢̀ 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚌𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚗𝚊̀𝚘 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚌𝚘́ 𝚟𝚎̂̀ 𝚋𝚊̣𝚗, đ𝚊̆𝚗𝚐 𝚔𝚢́ 𝚔𝚑𝚒𝚎̂́𝚞 𝚗𝚊̣𝚒, 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 đ𝚘̛𝚗 𝚐𝚒𝚊̉𝚗 𝚕𝚊̀ 𝚖𝚞𝚘̂́𝚗 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚝𝚑𝚎̂𝚖 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗, 𝚟𝚞𝚒 𝚕𝚘̀𝚗𝚐 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚑𝚎̣̂ 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚚𝚞𝚊 𝚎𝚖𝚊𝚒𝚕 𝚝𝚊̣𝚒 𝚕𝚎𝚖𝚊𝚒@𝚕𝚎𝚖𝚊𝚒𝚜𝚝𝚘𝚛𝚎.𝚌𝚘𝚖.𝚟𝚗 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚚𝚞𝚊 𝚝𝚑𝚞̛ 𝚝𝚊̣𝚒;

𝙻𝚎̂ 𝙼𝚊𝚒 𝚂𝚝𝚘𝚛𝚎

𝟺𝟹𝚁 / 𝟷0 𝙷𝚘̂̀ 𝚅𝚊̆𝚗 𝙷𝚞𝚎̂, 

𝙿𝚑𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝟿, 𝚀𝚞𝚊̣̂𝚗 𝙿𝚑𝚞́ 𝙽𝚑𝚞𝚊̣̂𝚗,

𝚃𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚙𝚑𝚘̂́ 𝙷𝚘̂̀ 𝙲𝚑𝚒́ 𝙼𝚒𝚗𝚑, 𝚅𝚒𝚎̣̂𝚝 𝙽𝚊𝚖, 𝟽00000